Department of Botany

Department of Botany
Head: Dr. Yengkhom Tunginba Singh

HoD – Email: hod.botany@mzu.edu.in
Dept. – Email: botany@mzu.edu.in